รู้จักสมาคม

จดทะเบียน
  ก่อตั้งสมาคมแล้วเมื่อวันที่ 17 มกราคม 2554 
   
ที่ตั้ง
  สมาคมตั้งอยู่ ณ อาคารนครินทรศรี กระทรวงสาธารณสุข ถนนติวานนท์ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
   
วัตถุประสงค์
  1. ส่งเสริม และสนับสนุนการศึกษาและการวิจัยทางการพยาบาล เน้นหลักในสาขาวิชามะเร็งและสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อความก้าวหน้าทางวิชาการ และเพื่อนำความรู้ และความก้าวหน้านั้นๆ มาใช้ให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน
  2. เผยแพร่ แลกเปลี่ยน วิชาการ ประสบการณ์ และผลการวิจัย ในหมู่สมาชิก ส่งเสริม ความสามัคคี และช่วยเหลือซึ่งกันและกัน
  3. เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการพยาบาล การป้องกันโรค และการส่งเสริมสุขภาพแก่ประชาชน
  4. เป็นตัวแทนของสมาชิกในการติดต่อประสานงาน และแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็นกับสมาคมและสถาบันทางการพยาบาลอื่นทั้งในประเทศและต่างประเทศ
  5. ส่งเสริมปรับปรุงและประสานงานในการบริการทางการพยาบาลแก่ประชาชนโดยเฉพาะเกี่ยวกับโรคมะเร็ง
  6. เพื่อพบปะปรึกษาหารือในระหว่างสมาชิกเพื่อหาหนทางให้วัตถุประสงค์ข้างต้นสัมฤทธิ์ผล
  7. สมาคมจะไม่ดำเนินกิจการทางการเมืองใดๆ