สาส์นจากนายกสมาคมพยาบาลโรคมะเร็งแห่งประเทศไทย

   
 
   
เรียน น้องๆพยาบาลวิชาชีพที่รักทุกท่าน
   

เนื่องจากสมาคมพยาบาลโรคมะเร็งแห่งประเทศไทย  ได้ก่อตั้งมาตั้งแต่ปี พุทธศักราช 2554 โดยท่าน รองศาสตราจารย์เพ็ญศรี ระเบียบ และพี่น้องพยาบาลคณะกรรมการบริหารสมาคมชุดแรก ทุกท่านได้ทุ่มเท สติปัญญา แรงกายและแรงใจ ในการดำเนินงานของสมาคมมาเกือบเข้าสู่ปีที่6 แล้ว โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อรวบรวมสมาชิก ที่มีความสนใจด้านโรคมะเร็งมาบำเพ็ญประโยชน์ร่วมกัน ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษา การปฏิบัติการพยาบาล และการวิจัยทางการพยาบาลโรคมะเร็ง รวมทั้งเผยแพร่ความรู้ แลกเปลี่ยนวิชาการ ประสบการณ์ และผลการวิจัยในหมู่สมาชิกและประชาชนทั่วไป ปัจจุบันกิจการของสมาคมฯ ดำเนินการโดยคณะกรรมการชุดใหม่ เนื่องจากคณะกรรมการอำนวยการสมาคมชุดเก่าหมดวาระตามข้อบังคับของสมาคม คณะกรรมการที่ได้มาจากการเลือกตั้งทุกท่าน มีความมุ่งมั่นและจิตอาสาในการพัฒนางานของสมาคมให้มีความก้าวหน้า เป็นศูนย์รวมของพยาบาลที่สนใจเกี่ยวกับโรคมะเร็ง และเป็นที่อ้างอิงเชิงวิชาการด้านการพยาบาลโรคมะเร็ง

ในปีที่ผ่านมาทางสมาคมฯได้จัดงานประชุมวิชาการประจำปีครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 25-27 พฤศจิกายน 2558 เพื่อให้เพื่อนสมาชิกและพยาบาลเฉพาะทางโรคมะเร็ง ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยน เพิ่มพูนองค์ความรู้จากท่านวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ พัฒนาศักยภาพและสร้างความเข็มแข็งในวิชาชีพพยาบาล ภารกิจถัดไปซึ่งเป็นการสานต่อและพัฒนางานสมาคมคือ การรณรงค์เพิ่มจำนวนสมาชิกและเพิ่มช่องทางในการติดต่อข่าวสารให้กับสมาชิกใน website ดังนั้นจึงขอเชิญชวนพยาบาลทุกท่านสมัครเป็นสมาชิก เข้ามาสนทนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันในLET’S TALK รวมทั้งส่งผลงานวิจัยหรือบทความทางวิชาการเพื่อเผยแพร่ทาง website ของสมาคมฯ(www.thons.or.th) การรวมกลุ่มวิชาชีพพยาบาลเฉพาะทางโรคมะเร็งยังแสดงให้เห็นถึงความเข้มแข็งของสมาชิกในการรวมพลังกันทำงานดูแลสุขภาพผู้ป่วย และพัฒนาวิชาชีพต่อไป

   
  ด้วยความปรารถนาดี
 

 

 (ดร.ยุวดี เกตุสัมพันธ์)
นายกสมาคมพยาบาลโรคมะเร็งแห่งประเทศไทย
15 กรกฎาคม 2559